flashtree Mini Nano V3.0 ATmega328P 5V 16MHz Micro Controller Board Module Compatible with Arduino IDE

$8.59
SKU B09KRKQQBK

颜色: 1个

特征:

  • 借助 ATmega328P CH340 芯片,可通过 Mini-B USB 连接供电。
  • 支持外接5V和12V直流电源和9V电池供电,同时支持ISP下载。
  • 12个数字输入/输出端口D2至D13,8个模拟输入A0~A7,1对TTL级串行收发器端口RX / TX,6个PWM端口,D3,D5,D6,D9,D10,D11。
  • 插入NANO开发板,驱动会自动安装,Arduno自带例行程序,无需用户下载驱动,非常方便实用。
  • Nano是紧凑的电路板,它经过焊接后能够直接使用它,集成设计。

部件号:纳米 CH340-ATMEGA328P

包装尺寸:4.5 X 1.7 X 0.9英寸

You recently viewed

Clear recently viewed